Föreningens historia

Vy över snasahögarna och Handölan
Vy över snasahögarna med Handölans utflöde i Ånnsjön i förgrunden.

Området som idag utgör Snasahögarnas fritidsby var tidigare utmark under den gård i Handöl som numera är helikopterstation. Josef Andersson från Stockholm ägde gården sedan länge och fick så småningom tankar på byggande av en fritidsby. Planeringen påbörjades 1964 och ett exploateringsavtal mellan Josef Andersson och Åre kommun undertecknades 1966. Området omfattade ursprungligen endast 62 tomter – gatorna Gräslidsfjället, Ingolvberget och Storsnasen. Han bildade bolaget Handöls Fjälltomter AB.

De första stugorna byggdes strax därefter. Tomtpriset var då omkring 30 000 kronor.

 

Ett allt större fjällintresse medförde en rusch på 1970-talet, då resten av området projekterades. År 1978 var riktpriset 80 000 kronor för en tomt mitt i området (både billigare och dyrare fanns, beroende på läge) och steg sedan ytterligare något, för sedan ligga i stort sett stilla. En byggsats för en stuga kostade då drygt 100 000 kronor för en tämligen ordinär byggnad (montering, vvs o.dyl. tillkom). Maximal byggnadsstorlek var satt till 75 kvm. Josef Andersson ville bara sälja några få tomter per år och det var inte fråga om att pruta på priset, ty efterfrågan var stor då.

 

Så här stod det hans reklamblad:

 

Tomtmarken är bevuxen med vacker vegetation, belägen på en grusplatå.

 

Grundförhållandena är de allra bästa. Varje tomt mäter c:a 1 500 kvm. Extra gott vatten från kallkälla. Tillrinning c:a 200 000 liter per dygn. Vatten och WC-avloppsledning är lagd i väglinje på ett frostfritt djup av 225 cm. Ingen extra avgift för anslutning till vatten- och avloppsledning. Såväl elkraft som telefonledning är via jordkabel framdragen till platsen för huset. Anslutningsavgift för elmätare c:a 1 000 kronor.

 

Vid denna tid köptes 10 tomter av nystartade Snasahögarnas Fritids AB för blivande andelshus. Planer fanns på att bygga 25 andelshus + servicehus i området.

 

Andelshusen togs sedan över av två ekonomiska föreningar, som fortfarande äger nio av dem – ett har sålts till enskild person.

Stugägarförening

 

Den 4 november 1978 samlades några fastighetsägare i Handöl för att diskutera bildandet av en förening med syfte att tillvarata ägarnas intressen gentemot exploatören Handöls Fjälltomter AB (ägare Josef Andersson). Formellt bildades Snasahögarnas Stugägareförening – en frivillig ideell förening – på påsken 1979. Årsvgift: 50 kronor för dem som var med – inte riktigt alla tyckte det var nödvändigt!

 

Främst var det vatten- och avloppsfrågan som oroade inför ett kommande övertagande, men också trivselfrågor och tveksamhet inför ett alltför stort andelsägande drev på.

 

Denna förenings styrelse lade ner ett omfattande arbete på förhandlingar med exploatören vad gäller vattenkvalitet, dimensionering av ledningsnät osv. Redan då märktes att läckaget i marken var omfattande och speciellt vid påskarna med mycket folk i stugorna, blev läget akut och vattnet fick stängas av flera gånger per dygn.

 

Denna period var nog den intensivaste för dem som var engagerade i fritidsbyns arbete, men detta var till fördel när sedan samfällighetsföreningen bildades. Många skavanker hade säkert inte upptäckts i tid annars.

 

Slutbesiktning av området gjordes i oktober 1981. Parter vid besiktningen var exploatören och Åre kommun, men stugägarföreningen hade också ett finger med i spelet. Dessvärre blev området inte godkänt då. Ett år senare – den 27 september – gjordes ett nytt försök och nu gick det bättre. Därmed var förutsättningarna för övertagande uppfyllda.

 

 

Samfällighetsförening

 

Den 10 december 1982 ägde anläggningsförrättning rum och därmed kunde Gemensamhetsanläggningarna Handöl ga:5 och ga:6 i Åre kommun bildas. Ga:5 omfattar i huvudsak vägar och parkeringsplatser, medan Ga:6 omfattar VA-anläggningen. Snasahögarnas Samfällighetsförening bildades samma dag. Därmed övertog denna förening administrationen av området. 21 fastigheter ägdes då fortfarande av exploatören och 113 var sålda av denne. Alla dessa, och även de sex tomter som ligger längst ut vid nuvarande Snasahögsvägen med husnumren 2–12, togs in i anläggningssamfälligheten – totalt 140 fastigheter. Exploatören Handöls Fjälltomter AB blev en vanlig fastighetsägare i föreningen och hade inte längre något specifikt ansvar.

 

Under de år som föreningen administrerat anläggningen har ett omfattande underhålls- och reparationsarbete utförts. Även nybyggnation av stamledningar, vattentäkter och annat har gjorts.

 

Som exempel på en större förändring kan nämnas att området försågs med separata vattenledningssystem efter några år. När de högst belägna tomterna (som också fick de högsta husen!) bebyggdes räckte trycket i vattenledningen inte till. Om trycket ökades till lämplig nivå för ”de högre” blev det alldeles för högt för dem som hade sina hus lågt i området; dessutom skulle läckaget i markventiler och kopplingar ha ökat dramatiskt vid en sådan åtgärd. Resultatet blev en omfattande ombyggnad och numera har det övre området ett vattensystem som är skilt från det nedre områdets.

 

Det enskilt största underhållsarbetet (1 miljon kronor) utfördes hösten 2013 då en ny infiltrationsanläggning byggdes intill den gamla. Den senare ligger kvar och kan förhoppningsvis läkas till viss del, och komma till användning i framtiden.

 

Under ett tiotal år var en person från Handöl anställd som tillsyningsman över anläggningen. Senare tog en medlem i föreningen över ansvaret för detta. Numera har vi åter en tillsyningsman från Handöl. Vår ordförande är kontaktman för alla ärenden.

 

Enligt en ny lag 1992 krävdes att varje samfällighetsförening inrättar en Underhålls- och förnyelsefond. Syftet med detta var att nuvarande ägare inte ska kunna skjuta nödvändigt underhållsarbete på framtiden. Varje år avsätts 50 000 kronor till denna – och lika fort förbrukas pengarna. Men det är så det ska vara!

 

Den senaste förändringen i föreningen var, att andelshusens ägare fick samma andelstal (1,0) som övriga bebyggda fastigheter. Detta gäller från 2004.

 

Vid stämman 2007 beslutades om att ansöka om omprövningsförrättning för utökning av ga:5, så att även ansvar för renhållning (gemensam faktura från Åre kommun, som fördelas på bebyggda fastigheter) ingår i samfällighetsföreningen åtaganden.

 

För närvarande är cirka 10 tomter obebyggda i fritidsbyn. Flera av dem är inköpta för att få ”bättre utsikt” från befintlig stuga, och är därför ej till salu för bebyggelse.

 

De sex tomterna med adresserna Snasahögsvägen 2–12 (ursprungligen två tomter som senare styckats till sex) ingick inte i Handöls Fjälltomter AB:s exploatering. De var avstyckade redan på 1940-talet. Åre kommun tryckte på för att dessa skulle tas in i vår gemensamhetsanläggning 1982. Så skedde, och de nya fastigheterna skulle själva stå för utbyggnad av ledningsnät o. dyl. Så småningom inköptes alla tomterna av en person. Denne satte igång med arbetena omkring 2008. Dessvärre fanns inget skriftligt avtal mellan denne och vår samfällighetsförening, vilket fick till följd att övertagandet drog ut på tiden, då bl.a. ritningar saknades. Från 2012 ska en femårig garantitid gälla; sedan går ansvaret för anläggningen över på föreningen.

Fritidsbyn vid Snasahögarna. Ett paradis för fjällturisten.