Stadgar

Stadgar

(Läs Stadgar i PDF-format)

Antagna
1982-12-10
Ändrade [avseende underhålls- och förnyelsefond]
1992-04-17Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.
[Kursiverad text nedan är specifik för Snasahögarnas samfällighetsförening.
Text inom hakparentes är egna kommentarer.Läs mer om Lag om förvaltning av samfälligheter.]
§ 1
Firma
Föreningens firma är Snasahögarnas samfällighetsförening.
§ 2
Samfälligheter
Föreningen förvaltar
två anläggningssamfälligheter avseende, dels vägar, parkeringsplatser, sopstationer och grönområde [Gemensamhetsanläggning Handöl ga:5 i Åre kommun], dels vattenförsörjning och avlopp [ga:6] inom byggnadsplan på Handöl 2:131 i Åre, Åre kommun. Dnr Z5 26815.
§ 3
Grunderna för förvaltningen
Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om deras ändamål.

Vid förvaltningen av samfälligheten avseende vatten- och avloppsanläggningarna, skall ingå att upprätta underhålls- och förnyelseplan med uppgift bl. a. om beräknad livslängd, totalkostnad och årskostnader för anläggningarna, samt att på underlag av planen årligen fastställa och avsätta ett belopp för underhåll och förnyelse av anläggningarna.

§ 4
Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.
§ 5
Styrelse– säte
– sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Åre kommun.

Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter och tre suppleanter.

§ 6
Styrelse– val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år.

Första gången val äger rum skall tre ledamöter väljas på endast ett år.

Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7
Styrelse– kallelse
– föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst sju dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.
§ 8
Styrelse
– beslutsförhet
– protokoll
Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelsen är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9
Styrelse
– förvaltning
Styrelsen skall

1. förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar,

2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,

3. föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,

4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,

5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmars andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,

6. upprätta och kontinuerligt se över plan för underhåll och förnyelse av vatten- och avloppsanläggningarna, samt årligen i utgifts- och inkomststaten föreslå belopp för fondavsättning.

7. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10
Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och en suppleant.

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11
Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december.
§ 12
Underhålls- och
förnyelsefond
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas belopp enligt föreningens underhålls- och förnyelseplan.
§ 13
Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall årligen hållas under mars – april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan, när den finner det erforderligt, utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st Lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle, att från det kallelseåtgärd vidtagits, ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid. Av utgifts- och inkomststaten skall framgå storleken av det belopp som avses som fondavsättning.

§ 14
Kallelse till stämma
Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftligt meddelande.

Kallelseåtgärd skall vidtas senast tre veckor före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftligt meddelande.

§ 15
Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.

Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 16

Dagordning vid stämma

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för stämman

2. Val av sekreterare för stämman  (normalt föreningens sekreterare)

3. Val av två justeringsmän

4. Styrelsens och revisorernas berättelser

5. Ansvarsfrihet för styrelsen

6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

7. Ersättning till styrelsen och revisorerna

8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat med fondavsättning, samt debiteringslängd

9. Val av styrelse och styrelseordförande

10. Val av revisorer

11. Fråga om val av valberedning

12. Övriga frågor

13. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13.

§ 17
Disposition av avkastning
– – –
§ 18
Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärts.

Ifråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51 och 52 §§ Lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19
Flera verksam-hetsgrenar
Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheterna utgör: ½ på vardera gemensamhetsanläggning.

§20
Protokollsjustering
Tillgänglighållande
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.
Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.
Hans Andersson
sammanträdesledare

 

Fritidsbyn vid Snasahögarna. Ett paradis för fjällturisten.