Alla inlägg av snasen

Snasahögarnas Samfällighetsförening, fast bredband – bråttom!!!

Information från Telia, förmedlat til styrelsen.

Några av er, men inte alla och troligen ingen i Norge, har nyligen fått
ett erbjudande om ”Fast bredband via mobilnätet till ditt fritidshus”
(se bilaga). Svar önskas senast den 22. december. Det står 30 november på bilagan, men efter kontakt med Telia har vi fått detta datum flyttat. Se bilaga her.
Läs också mer på webbsidorna telia.se/fritidshus

Fortsätt läsa Snasahögarnas Samfällighetsförening, fast bredband – bråttom!!!

Årsmöte 2020

Den ordinarie föreningsstämman (årsmötet), som var planerat till den 10 april 2020 blev inställt på grund av risken för smittspridning av Coronaviruset.
Därför kommer samfällighetsföreningens styrelse att hålla ett digitalt årsmöte i juni 2020. Endast stadgeenliga frågor enligt nedanstående dagordning behandlas då.
Sedvanliga årsmöteshandlingar har tidigare skickats till medlemmarna. Valnämndens förslag till styrelse och revisorer finns härnedan. Revisionsberättelsen finns också här.
Påskrivna original finns hos ordföranden.

Den som vill framföra någon synpunkt måste anmäla detta senast den 15 juni till sekreteraren Lennart Wasling på telefon (+46) 070 614 98 54 eller via e-post: lennart.wasling@culturum.se
Om inga synpunkter inkommer betraktas punkterna på dagordningen som godkända.

D A G O R D N I N G

1.  Val av mötesfunktionärer
  – – – Se valnämndens förslag

2.  Godkännande av kallelse
  – – – Kallelse utsänd den 19 mars 2020;
datum ändras med denna annonsering

3.  Upprättande av röstlängd
  – – – Se utsänd Debiteringslängd

4. Föregående års förvaltning (styrelsens och revisorernas berättelser, ansvarsfrihet för styrelsen
  – – – Styrelsens berättelse utsänd den 19 mars 2020. Revisorernas berättelse finns nedan. Ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag

5. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
  – – – Inga inlämnade

6.  Ersättning till styrelsen och revisorerna
– – – Förslag: samma som föregående år

7.  Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
  – – – Utsänd tillsammans med tidigare kallelse

8.  Val av styrelse
  – – – Omval

9.  Val av revisorer
– – – Omval

10.  Val av valnämnd
  – – – Omval

11.  Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
  – – – Förslag: kopia utsändes till medlemmarna.


VALNÄMNDENS FÖRSLAG

Mötesfunktionärer
– ordförande
– sekreterare
– justeringsmän


Jan Aweson
Lennart Wasling
Peter Brugge
Hans Sjöholm.
 
Styrelse
– ordförande

Jan Aweson

1 år (omval)
– ordinarie
   ledamöter

Halvard Halvarsson
Geir Arne Rødde
Lars Nordin
2 år (omval)
2 år (omval)
2 år (omval).
– suppleanter


Inger Löf
Stein Overvik
Ståle Kvernrød
1 år (omval)
1 år (omval)
1 år (omval).
Revisorer
– ordinarie

– suppleant

Arve Rosvold Alver
Torbjörn Gundt
vakant

1 år (omval)
1 år (omval).
Valnämnd
– sammankallande


Bo Nordin
Tore Barlindhaug

(omval
(omval).


Vi önskar er en härlig jul

Snön ligger vit på fjälllet. Skidlöpan är i ordning och allt är klart inför julen.

Till alla er som är i Snasen denna jul. Njut av det härliga föret.

Till alla andra. Er tid kommer. Vintern är lång och förhoppningsvis kallare än på många år.

Vi tackar Vibeke Gjønnes för det vackra fotot från tidigare i veckan.

 

Detta har hänt i sommar

Arbete på Lillsnasen (vägen, inte bergstoppen)

Vägar har reparerats, slamtömning har gjorts och vårt avlopp har fått godkänt utan anmärkningar. Här kommer lite information om en del arbeten som vi har utfört i sommar.

 • Våra parkeringsplatser och de branta vägarna har farit illa i vinter och vår. Vi har därför kört ut 80 m3 grovt grus och rättat till de största bristerna.
 • Åre kommun utförde i juli en miljörevision på våra avloppsanläggningar. Protokollet är utan anmärkningar. Det känns bra att det arbete vi lägger ner ger resultat.
 • Vi har slamtömt och renspolat våra avloppsanläggningar. Singel i grovfiltret är utbytt.
 • I avloppspumpstationen efter Storsnasenvägen har vi bytt motorskydd, kontaktor och vippor.
 • Den nya signalkabeln, som är 550 meter lång och som går mellan vattenverket och reservråvattentäkten, har vi plöjt ner i marken. Vi lade ut den provisoriskt på marken före påsk. Den gamla kabeln slutade att fungera i samband med de stora problem vi hade med vattenförsörjningen i vintras.
  Tyvärr förstördes delar av gångstigen i nedre området vid arbetet. Marken var väldigt vattensjuk och vi fick delvis fälla träd och lägga under grävmaskinen så att den inte skulle sjunka. Vi får återställa gångstigen nästa år.
 • Ny vattenledning har lagts mellan huvudråvattentäkten och vattenverket. Markförhållandena var svåra även här. Vi var tvungna att lägga träd under grävmaskinen för att kunna utföra arbetet.
 • Plastavloppsbrunnen bredvid pumpstation 2 efter Lillsnasenvägen har bytts ut mot en ny. Den gamla brunnen hade en stor spricka i bottensektionen vilket gjorde att mycket vatten läckte in i brunnen. Det finns två kallkällor i närheten så mycket vatten finns i marken. Vattnet vid brunnen leds nu ut via ett dike, fyllt av singel med markduk över, som skydd mot fyllnadsmassorna.
 • Vid påsk uppstod en tjälskada i början på Lillsnasenvägen. Vi har schaktat ur massor på en sträcka av 20 meter. Markduk har lagts i botten som sedan fyllts över med 0-90 bergkross.
 • Möblerna vid grillplatsen har vi oljat in.

 

Påminnelse om dugnad/arbetsdag

Jag vill påminna om vår dugnad/arbetsdag den 9:e september. Anmälan görs till Geir Arne eller mig. Anslag finns uppsatta på sophusen. Kontaktuppgifter till oss och övriga i styrelsen hittar du här.

Janne Aweson
Östersund 2016-08-16

Bildspel från sommarens arbete

Arbete på Lillsnasenvägen.

Hel avloppsbrunn

Singeldike

Håltagning i väggen till  vattenverket

Anslutning av rör till huvudravattentakt

Vattenledningsgrav

Nedplöjning av 550 meter signalkabel