Kategoriarkiv: Okategoriserade

Dugnad 2022

Årets dugnad/arbetsdag blir den 10:e september kl 9.30. Samling vid grillplatsen.

Ni som vill ställa upp anmälder via Facebook arr i vår grupp, eller mailar till
geir.arne.rodde(+)gmail.com /
jan.aweson(+)gmail.com

Till lunchen grillar vi korv och hamburgare. Kaffe serveras som vanligt.

Noen av de arbetsoppgaver som venter:
– Forråd, montering fotplåtar, hängrännor och stuprör
– Forråd, snickerier
– Forråd, isolering
– Røjning
– Reparasjon bro skidspor
– och mere kommer….

Årsmöte 2020

Den ordinarie föreningsstämman (årsmötet), som var planerat till den 10 april 2020 blev inställt på grund av risken för smittspridning av Coronaviruset.
Därför kommer samfällighetsföreningens styrelse att hålla ett digitalt årsmöte i juni 2020. Endast stadgeenliga frågor enligt nedanstående dagordning behandlas då.
Sedvanliga årsmöteshandlingar har tidigare skickats till medlemmarna. Valnämndens förslag till styrelse och revisorer finns härnedan. Revisionsberättelsen finns också här.
Påskrivna original finns hos ordföranden.

Den som vill framföra någon synpunkt måste anmäla detta senast den 15 juni till sekreteraren Lennart Wasling på telefon (+46) 070 614 98 54 eller via e-post: lennart.wasling@culturum.se
Om inga synpunkter inkommer betraktas punkterna på dagordningen som godkända.

D A G O R D N I N G

1.  Val av mötesfunktionärer
  – – – Se valnämndens förslag

2.  Godkännande av kallelse
  – – – Kallelse utsänd den 19 mars 2020;
datum ändras med denna annonsering

3.  Upprättande av röstlängd
  – – – Se utsänd Debiteringslängd

4. Föregående års förvaltning (styrelsens och revisorernas berättelser, ansvarsfrihet för styrelsen
  – – – Styrelsens berättelse utsänd den 19 mars 2020. Revisorernas berättelse finns nedan. Ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag

5. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
  – – – Inga inlämnade

6.  Ersättning till styrelsen och revisorerna
– – – Förslag: samma som föregående år

7.  Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
  – – – Utsänd tillsammans med tidigare kallelse

8.  Val av styrelse
  – – – Omval

9.  Val av revisorer
– – – Omval

10.  Val av valnämnd
  – – – Omval

11.  Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
  – – – Förslag: kopia utsändes till medlemmarna.


VALNÄMNDENS FÖRSLAG

Mötesfunktionärer
– ordförande
– sekreterare
– justeringsmän


Jan Aweson
Lennart Wasling
Peter Brugge
Hans Sjöholm.
 
Styrelse
– ordförande

Jan Aweson

1 år (omval)
– ordinarie
   ledamöter

Halvard Halvarsson
Geir Arne Rødde
Lars Nordin
2 år (omval)
2 år (omval)
2 år (omval).
– suppleanter


Inger Löf
Stein Overvik
Ståle Kvernrød
1 år (omval)
1 år (omval)
1 år (omval).
Revisorer
– ordinarie

– suppleant

Arve Rosvold Alver
Torbjörn Gundt
vakant

1 år (omval)
1 år (omval).
Valnämnd
– sammankallande


Bo Nordin
Tore Barlindhaug

(omval
(omval).