Mark och VA-arbeten

Årets mark och VA-arbeten har pågått under tre veckor under hösten.

Det mest tidskrävande arbetet var att hitta den stora vattenläckan på Getvalen. Arbetet försvårades av att ledningsgraven var återfylld med stora stenar. Det blev inte lättare av att el och teleledningarna låg i samma grav. Tre vattenläckor hittades, varav en stor. De är nu åtgärdade och vid kontroll finns inget vattenläckage. Vi har även satt en extra huvudavstängningsventil på Getvalen.

En kortare sträcka har dikats i korsningen Snasahögsvägen / Gräslidsfjället.

Urspolning av grus/jordmaterial i östra diket på Gräslidsflället skedde under våren. Skadan är åtgärdad.

Ca 30 meter av den skadade asfalten på Snasahögsvägen är borttagen.

10 stycken fastighetsägare har bytt sina servisventiler.