Mark och VA-arbeten

Årets mark och VA-arbeten har pågått under tre veckor under hösten.

Det mest tidskrävande arbetet var att hitta den stora vattenläckan på Getvalen. Arbetet försvårades av att ledningsgraven var återfylld med stora stenar. Det blev inte lättare av att el och teleledningarna låg i samma grav. Tre vattenläckor hittades, varav en stor. De är nu åtgärdade och vid kontroll finns inget vattenläckage. Vi har även satt en extra huvudavstängningsventil på Getvalen.

En kortare sträcka har dikats i korsningen Snasahögsvägen / Gräslidsfjället.

Urspolning av grus/jordmaterial i östra diket på Gräslidsflället skedde under våren. Skadan är åtgärdad.

Ca 30 meter av den skadade asfalten på Snasahögsvägen är borttagen.

10 stycken fastighetsägare har bytt sina servisventiler.

Dugnad 2022, tack

Styrelsen tackar er alla som ställde upp på årets dugnad/arbetsdag i ett strålande höstväder för ett väl genomfört arbete.
Det har sly- och buskröjts efter flera av föreningens vägkanter.
Infiltrationsbäddarna är busk- och slyröjda.
Det har avverkats och gallrats
Ris har transporterats och eldats upp.
Reningsverket och pumphus 1 är målade.
Takarbete och isolering av väggar på det nya förrådet har utförts. Sophus 1 och 3 har städats och sopkärl rengjorts så nu luktar det gott. Inte att förglömma utmärkning av distansstolpar till serviceventiler/stoppekranar.
Vi har även haft tid att fika med gott hembakat bröd och grillat korv och det viktigaste av allt att umgås.
Tack!😊

Fritidsbyn vid Snasahögarna. Ett paradis för fjällturisten.